KMP Lublin Multiselect

by Rafał
(Hrubieszów, Lubelskie,Polska)

Najbardziej z nowego MS R zapadło mi w pamięć ostatnie zadanie.

Wyświetlane jest około 100 zdań na które są odpowiedzi tak lub nie. Dodatkowo oprócz odpowiadania na pytania należy co 2 minuty na wyświetlonym zegarze odznaczać kiedy mijają (np. 2, 4, 6 itp) a do tego jeszcze należy dodatkowo zaznaczać co piąte zdanie (5,10,15 itp). Jeżeli chodzi o KMP Lublin odpowiedź z wynikami za dwa tygodnie. Jeżeli coś sobie dokładnie przypomnę dodam informację.


Zadanie było następujące:
Powtarzane były obrazki na których to znajdowały się zielone lub czerwone kreski oraz żółte i białe koło.

Zadanie polegało na odpowiednim przyciskaniu klawisza q lub p. Q odpowiadało za brak pionowej czerwonej kreski natomiast p wciskać należało gdy pionowa kreska się pojawiła. Dodatkowo należało liczyć ile żółtych kółek pojawiało się na obrazkach. Na koniec serii system prosił o podanie ilości żółtych kółek w 15sek. I seria została powtarzana.

Innym z zadań było takie podczas którego pokazywane były zdjęcia (chyba około 30sek.) Należało im się przyjrzeć i po upływie czasu pojawiały się pytania dotyczące tych zdjęć. Był obrazek np. z wypadku było na nim widać potłuczony samochód dwa pasy ruchu pas zieleni i kolejne dwa pasy ruchu.

Po prawej stronie były 2 osoby w kamizelkach po lewej samochody osobowe. I pytania były np. Ile samochodów osobowych było po lewej stronie, ile osób w kamizelkach było na zdjęciu, gdy fotograf stał przodem do samochodu co miał po lewej stronie: pas zieleni, osoby w kamizelkach, samochody osobowe.

Jeżeli będzie Pan zainteresowany innymi poproszę o wiadomość na (aby w miarę wcześnie póki pamiętam)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowy Multi.